Ajankohtaista

Lokakuu 2019:

  • Vahanen Environment Oy:n laatima Pannujärven kunnostussuunnitelma on valmisteilla ja saadaan marraskuussa 2019.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kesän 2019 kuulumisia:

  • Yhdistyksemme toimii hyvässä yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa.
  • Vahanen Environment Oy:n valuma-alueen suunnitelma valmistuu syksyllä 2019, viikolla 42.
  • Pannujärven vesikasvit on kartoitettu elokuun alkupäivinä Suvi Mäkelän, Heini-Marja Hulkon ja Elina Sorvalin toimesta. Sihteerimme Tiina Rekola lainasi heille venettä.
  • Pannujärven eteläosassa tehtiin elokuussa mittauksia.                                           Happitilanne:                                                                                                                                  1 m                     5 m                    10 m

8,6 mg/l             0 mg/l                0 mg/l

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.6.2019. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuslausunto hyväksyttiin. Kokous sujui hyvässä hengessä aiempien vuosien malliin.

Toimintakertomus vuodelta 2018:

Tyrisemänojan pato toimii tarkoituksenmukaisesti. Ravinnepäästöt UPM:n ojittamalta suoalueelta jatkuvat. Viranomaisia on lähestytty asiassa. Päätettiin tilata Vanajavesikeskuksen kautta Pannujärvelle kunnostussuunnitelma. Pro Agria laati kalastoselvityksen, kalakanta on heikentynyt. COOLOX-laitteen käyttökustannuksiin saadaan avustusta kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Järven tilan seurantaa jatketaan. Mutaturvelautta on kaupungin uimarannan läheisyydessä ja asiasta on ilmoitettu uimarannan valvojalle. Tulos on alijäämäinen -647,77€. Yhdistyksen asioista tiedotetaan websivujen kautta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019:

Veitsijärvenojaa pitkin tulee yhä päästöjä järveen. Toivotaan, että tulevassa kunnostussuunnitelmassa mainitut järven tilaa parantavat toimenpiteet aloitettaisiin heti syksyllä 2019. Pannujärven veden laadun seurantaa jatketaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seuraavissa taulukoissa on analyysitulokset huhtikuulta 2019. Ylempi näyte on otettu Veitsijärvenojan rummulta ja alempi Veitsijärvenojan suulta ennen kuin vesi valuu Pannujärveen:

Virt. m3/s Syv. m Lämp.°C K.aine mg/l Sameus FTU Sähk. mS/m pH Väri mg Pt/l
0.0081 0.1 5.5 < 0,5 0.83 4.7 5 233
0.0036 0.1 3.5 1 1.2 6.6 4.1 486
CODMn mg/l Kokonaistyppi µg/l Ammoniumtyppi µg/l Nitriitti- ja nitraattitypen summa µg/l Kokonaisfosfori µg/l
38 580 23 < 3 19
83 1100 290 5 51

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Huhtikuu 2019: Veitsijärven rummulla on 16.4. lähtien ollut asennettuna Luode Consultingin toimesta jatkuvatoimiset mittalaitteet.  Ne mittaavat sameutta, johtokykyä ja pH:ta.

Puroveden pH on edelleen erittäin hapanta ollen n. 4,6-4,8 eli suurinpiirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Aikaisemmissa mittauksissa pH on laskenut vielä entisestään (jopa yhden yksikön verran), ennen kuin vesi on valunut Pannujärveen.

HAPPAMUUS eli pH: Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH = 7,0). Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6,0-8,0. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen (pH yleensä 6,5-6,8).

Olisi hienoa, jos pystyisimme vieläkin seuraamaan, miten vesi muuttuu Veitsijärvenojassa matkalla Pannujärveen. Erityisesti värin, rautapitoisuuden, kokonaisfosforin ja -typen arvojen mittaus olisi tärkeää puhumattakaan toimenpiteistä niiden alentamiseksi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13.4.2019 COOLOX-laite nostetaan järvestä odottamaan ensi talvea. Hapetuslaitteen käytön tuloksia voidaan alkaa seurata saamamme avustuksen turvin.  Yhdistyksemme on hyvässä yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SYKE:n toimesta tutkittu Pannujärven jäätymis- ja sulamisajankohtaa:

A method for estimating ice phenology of Finnish waterbodies using Sentinel-1 IW mode data and in-situ wind observations
Menetelmä Suomen vesistöjen jääfenologian määrittämiseen perustuen Sentinel-1 IW -moodin satelliittidatan yhdistämiseen tuulennopeusmittauksiin

Ks. tutkimus alla olevasta linkistä:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35536

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hämeen kalatalouskeskuksen laatima raportti Pannujärven verkkokoekalastuksesta 2018 on luettavissa alla olevasta linkistä:

https://drive.google.com/open?id=0B0s4sbQyY9anWDYySUhOdFI5R3NWdUcwdURkQ1g4VDZqQ3cw

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24.11.2018 Taas on se aika vuodesta, jolloin COOLOX-laite asennetaan hapettamaan Pannujärveä. Laitetta käytettiin ensimmäisen kerran talvella 2016. Yhdistyksemme hakee avustusta laitteen jatkokäytölle ja seurannalle myös tulevia vuosia varten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vuosikokouksen päätöksistä 3.9.2018

Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan (20 €) eikä hallituksen kokoonpanoon tehty muutoksia. Keskusteluissa tuli esille järven kalkituksen mahdolliset hyödyt, jota päätettiin kysyä ympäristöasiantuntija Heli Jutilalta.

Pakka-hankkeen kalastoselvityksen alustavien tulosten mukaan järven kalakannat ovat vähentyneet. Odotetaan lopullista raporttia.

Todettiin myös, että Pannujärvi on mukana tekeillä olevassa videodokumentissa, jonka aiheena on hakkuiden ja metsäojitusten vaikutus vesistöihin.

 

Toimintakertomus vuodelta 2017

Jäsenistö ja hallitus

Maksaneita jäseniä oli 22. Vuosikokouksessa 04.08.2017  hallituksen puheenjohtajaksi

valittiin Jussi Partanen ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Tiina Rekola. Hallituksen jäseninä

jatkoivat Kaarina Heikinmäki, Terhi ja Heikki Harjusaari, Jari Koskinen sekä

varajäseninä Virve Partanen ja Arto Korhonen.

Toiminta

Tyrisemänojanpato

Vuonna 2015 asennettu Avin päätöksen mukainen patoprofiili on toiminut tarkoituksen

mukaisesti. Järven vedenkorkeutta on seurattu säännöllisesti ja tulokset on lähetetty

3-4 kk välein Elyn Martti Lautalalle. Vuonna 2018 patoprofiilia on tarkoitus nostaa, jotta

Avin määrittämä keskivedenkorkeus (N60+126,75) toteutuisi.

Veitsijärvenoja – UPM

Ravinnepäästöt Veitsijärven alueelta Pannujärveen jatkuvat.

Ely-keskus antoi lausunnon, jonka mukaan Veitsijärvenojan patoa ei pidä poistaa vaan toimivampi vaihtoehto olisi Veitsijärvenojaan tulevien avointen navero-ojien kaivukatkojen vahvistaminen ja vesien uudelleenohjaus. Mitään korjauksia päästöjen vähentämiseksi ei ole tehty.  UPM ei vastaa sähköposteihin.

Viranomaiset vetäytyvät vastuustaan Aluehallintoviraston hylkäämien hallintopakkohakemusten perusteella.

Vesistönsuojeluhanke Pakka-2

Hankkeeseen osallistuu Pannujärven lisäksi 5 järveä ja hanke on 3-vuotinen.

Vanajavesikeskus hallinnoi sitä ja rahoittajina ovat Hämeen Ely-keskus ja Linna seudun Leader.

Hankkeen puolesta oja-ja järvivesinäytteitä otettiin v.2017 kolme kertaa.

Näytetulosten mukaan ravinteita ja kiintoaineita virtaa edelleen runsaasti Pannujärveen.

Pakka-hankkeessa on varattuna 3000€ Veitsijärvenojan kunnostukseen. Rahoitus odottaa viranomaisten ja/tai UPM;n ohjeita ja lupaa tehdä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

15.11.2016 Coolox-hapetuslaitteet asennettiin Rekolan laituriin ja  21.04.2017, jäiden lähdettyä, ne otettiin pois. 21. joulukuuta, järven jäätyessä, laitteet asennettiin uudelleen.

Järven happitilannetta seurataan säännöllisesti ja tulokset tulevat näkymään muutaman vuoden käytön jälkeen.

Järven tila

Järven vedenkorkeuden vaihtelut olivat pieniä, alimmillaan 38cm ja korkeimmillaan 48cm.

Näkösyvyys vaihteli 90- ja 120cm välillä. Syksyllä järvessä havaittiin jonkin verran sinilevää.

Parin viime vuoden aikana kalaparvet ovat vähentyneet, samoin vesihyönteiset (vesiperhoset ja päiväkorennot). Kannat käytännössä tuhoutuneet, johtuen veden alhaisesta Ph;sta ja suuresta humusmäärästä järven pohjassa.

Talous 

Vuonna 2017 tilikauden alijäämä oli 204,29€.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Neuvotteluja Veitsijärven tilanteesta jatketaan.

Pannujärvi on mukana 3-vuotisessa Pakkahankeessa. Hankkeen kautta yritetään aktivoida UPM tekemään kunnostustöitä Veitsijärvellä. Jatketaan hapetuslaitteen käyttöä vielä ensi vuonna.

Pannujärven tilan tarkkailua jatketaan, kuten näkösyvyyttä, pinnan korkeutta ja levätilannetta.

Vuosikokouksen yhteydessä päätettiin lisäksi, että Vanajavesikeskuksen Pakka-hankkeeseen olisi hyvä sisällyttää Pannujärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, joka kattaisi myös ongelmallisen UPM-Kymmenen suoalueen. Metsäkeskus (Olli Lukanniemi) on valmis tarjoamaan asiantuntemustaan asiassa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kesällä 2018 vieraanamme kävi emeritusprofessori Erkki Lähde. Saimme kuulla mielenkiintoisia näkökulmia metsätalouden päästöistä ja metsien hoidosta. Erkki antoi  luettavaksemme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Kiitos vierailusta ja tervetuloa uudelleen!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –